6 thg 12, 2016

Thêm Bình Luận Mới Nhất Cho Blogger

Chào các Bạn Bữa Trước Có người inbox hỏi cách thêm khung bình luận mới nhất như trên blog của mình :D nên hôm nay mình chia sẻ luôn .


Bước 1 : Đăng Nhập Vào Blog > Bố Cục > Tạo Một Tiện Ích HTML/Javascript Tại Nơi Mà Bạn Muốn Hiện.

Bước 2 : Dán Doạn Code Sau Đây Vào Và Nhấn Lưu

<style type="text/css">
.rcmstyle {padding:3px 0 5px;border-bottom:1px #bbbbbb dotted}
.rcmstyle a {text-decoration:none}
</style>
<script type="text/javascript">
var cm_mode = "icon"; // Bạn hãy xóa từ icon nếu k muốn hiển thị icon
var cm_num = 5; // Số nhận xét
var cm_desc = 500; // Số ký tự thể hiện độ dài nhận xét
var blogID = "8860306304392601214"; // Bạn thay ID cho blog của bạn
var homepage = "http://www.starphucit.com"; // Bạn cần thay tên blogspot

var cm_icon = new Array();
cm_icon['admin'] = "http://i.imgur.com/wKPemDj.png"; // Bạn cần thay URL_icon_của bạn
cm_icon['blogger'] = "http://www.starphucit.com/favicon.ico";
cm_icon['openid'] = "http://sites.google.com/site/ngonngulaptrinhvn/files/openid.gif";
cm_icon['livej'] = "http://sites.google.com/site/ngonngulaptrinhvn/files/lj.gif";
cm_icon['wp'] = "http://sites.google.com/site/ngonngulaptrinhvn/files/wp.gif";
cm_icon['typekey'] = "http://sites.google.com/site/ngonngulaptrinhvn/files/typkey.gif";
cm_icon['aim'] = "http://sites.google.com/site/ngonngulaptrinhvn/files/aim.gif";
cm_icon['anon'] = "http://sites.google.com/site/ngonngulaptrinhvn/files/anon.gif";
</script>
<script type="text/javascript">
function removeHtmlTag(strx,chop){ 
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var s = strx.split("<"); 
for(var i=0;i<s.length;i++){ 
if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
} 
} 
strx = s.join(""); 
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
strx = strx.substring(0,chop-1); 
return strx+'...'; 
}

function showRComments(json){
var entry = json.feed.entry;
var str = "<ul id=\"rcommentwg\">";
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
for(var i=0; i < cm_num; i++){
str += "<li class=\"rcmstyle\">" + "<a href='" + entry[i].link[2].href + "'>" + entry[i].author[0].name.$t+"</a>";
var pdate = entry[i].published.$t;
var m = parseInt(pdate.substring(5,7));
for(var j=0; j<month.length;j++){
if(m==month[j]){
m = month2[j]; break;
}
}
str += ", <i><a href='" + entry[i].link[2].href + "'>" + pdate.substring(8,10) + "-" + pdate.substring(5,7) + "-" + pdate.substring(0,4)+"</a></i>";

str += "<br/> " + removeHtmlTag(entry[i].summary.$t,cm_desc) + "</li>";
}
str = str + "</ul>";
document.write(str);
} 

function showRCommentsThumb(json){
var entry = json.feed.entry;
var str = "<div id=\"rcommentwg\">";
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
for(var i=0; i < cm_num; i++){
var iconUrl = entry[i].author[0].uri;
var iconT = "";
if(iconUrl != undefined) { 
if(iconUrl.$t.match("108085238905944291062")) { iconT = cm_icon['admin'] ;}
else if(iconUrl.$t.match("blogger.com")) { iconT = cm_icon['blogger'] ;}
else if(iconUrl.$t.match("openid.net")) { iconT = cm_icon['openid'] ;}
else if(iconUrl.$t.match("livejournal.com")) { iconT = cm_icon['livej'] ;}
else if(iconUrl.$t.match("wordpress.com")) { iconT = cm_icon['wp'] ;}
else if(iconUrl.$t.match("typekey.com")) { iconT = cm_icon['typekey'] ;}
else if(iconUrl.$t.match("aol.com")) { iconT = cm_icon['aim'] ;}
else { iconT = cm_icon['anon'] ;}
} else { iconT = cm_icon['anon'] ;}

str += "<div class=\"rcmstyle\"><img align=\"top\" src=\"" + iconT + "\" />&nbsp;<a href='" + entry[i].link[2].href + "'>" + entry[i].author[0].name.$t+"</a>";
var pdate = entry[i].published.$t;
var m = parseInt(pdate.substring(5,7));
for(var j=0; j<month.length;j++){
if(m==month[j]){
m = month2[j]; break;
}
}
str += ", <i><a href='" + entry[i].link[2].href + "'>"+ pdate.substring(11,16) + "-" + pdate.substring(8,10) + "/" + pdate.substring(5,7) + "/" + pdate.substring(2,4)+"</a></i>";

str += "<br/> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + removeHtmlTag(entry[i].summary.$t,cm_desc) + "</div>";
}
str = str + "</div>";
document.write(str);
}

if(cm_mode == "icon") { 
document.write("<script type=\"text/javascript\" src=\""+homepage+"/feeds/comments/summary?max-results="+cm_num+"&alt=json-in-script&callback=showRCommentsThumb\"><\/script>"); 
} 

else { 
document.write("<script type=\"text/javascript\" src=\""+homepage+"/feeds/comments/summary?max-results="+cm_num+"&alt=json-in-script&callback=showRComments\"><\/script>"); 
}
</script>
<div class='clear'></div>

Các Bạn Thay StarPhucIT.Com Thành Link Bog Của Bạn Là ok !
➤ LƯU LẠI VÀ CẢM NHẬN :D

Cứ Ăn Chơi Cho Hết Đời Trai Trẻ - Để Về Già Lặng Lẽ Đạp Xích Lô !


EmoticonEmoticon